02582.464.666

ĐỀ XUẤT CHO UBND TỈNH PHÊ DUYỆT CHUYỂN ĐẤT TRỒNG LÚA LÀM DỰ ÁN

ĐỀ XUẤT CHO UBND TỈNH PHÊ DUYỆT CHUYỂN ĐẤT TRỒNG LÚA LÀM DỰ ÁN 1
Đây là nội dung tại Tờ trình 375/TTr-CP của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025).
Cụ thể, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc chuyển mục đất sử dụng các loại đất: Đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo quy định.
Đồng thời, bãi bỏ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013:
1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:
a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;…
Ngoài ra, tại Tờ trình, Chính phủ mục tiêu thực hiện Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm như sau:
– Phân bổ hợp lý, tiết kiệm cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương; tạo nền tảng đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
– Giữ ổn định 3,5 triệu ha trồng lúa, đảm bảo độ che phủ rừng ở mức 42 – 43%; bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị,…
– Khai hoang, phục hóa, đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng; hạn chế tình trạng suy thoái đất, cải tạo, phục hồi diện tích đất bị thái hóa.
Nguồn LuatVietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *